Skip til hoved indholdet
    Hjem Kontakt Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Børnehuset Kastaniegården

Bestyrelsen i Kastaniegården består af i alt 6 medlemmer: 5 medlemmer vælges af og blandt institutionens forældre og 1 medlem vælges af og blandt de fastansatte medarbejdere.

Ud over bestyrelsens medlemmer vælges der 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanten.

Suppleanterne indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder heraf og deltager på møderne året rundt. 

Forældrerepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et forældremøde ved afstemning blandt de fremmødte forældre. 

Forældremødet afholdes straks efter skoleårets begyndelse, dog senest inden udgangen af september måned. 

I lige kalenderår vælges 2 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 3 forældrerepræsentanter. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år indtil nyvalg har fundet sted. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer. 

Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen og disses suppleanter. 

Ved afstemning kan der afgives 1 stemme per indskrevet barn i institutionen. 

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand som sikrer, at møderne indkaldes og ledes på forsvarlig vis. 

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Lederen deltager i bestyrelsens møder som bestyrelsens sagsbehandler.

Formand for bestyrelsen er Lasse

Bestyrelsens kompetenceområder
Bestyrelsen i Kastaniegården har følgende kompetenceområder i dets arbejde i Kastaniegården.

Ledelse og drift
Den overordnede ledelse, bl.a. det administrative og økonomiske anliggende er bestyrelses ansvar. 

Økonomi
Bestyrelsen godkender årsregnskabet og fastsætter årsbudgettet indenfor kommunens godkendte rammer i tæt samarbejde med lederen. Bestyrelsen fastsætter fordeling af institutionens budget på hovedområder, samt fører løbende budgetkontrol. Bestyrelsen udarbejder tillige fondsansøgninger. 

Samarbejde med kommunen 
Bestyrelsen fastsætter Kastaniegårdens åbningstider og lukkedage. 
Bestyrelsen deltager i møder afholdt af kommunen med relevans for Kastaniegården, samt laver skriftlige høringssvar og deltager i områdegruppesamarbejdet. 
Eventuelle ændringer af vedtægter og driftsoverenskomst foretages af bestyrelsen. 

Overordnet pædagogik/strategi 
Bestyrelsen fastsætter institutionens overordnende pædagogiske principper og rammer og udarbejder tillige Kastaniegårdens Vision og Mission. 
Bestyrelsen godkender og deltager i evalueringen af den pædagogiske læreplan, samt børnemiljøvurderingen, der udarbejdes af leder og personale. 

Personaleforhold 
Bestyrelsen er ansvarlig for ansættelse og afskedigelse af Kastaniegårdens leder. Derudover tilbyder bestyrelsen at afholde fratrædelsessamtaler med personaler, der ønsker en sådan. 

Samarbejde med forældre 
Bestyrelsen behandler henvendelser og eventuelle klager over forhold i institutionen sammen med lederen. 

Bestyrelsen anbefaler, at alle børn i Kastaniegården følger det danske vaccinationsprogram.

Børnehuset Kastaniegården

Avderødvej 52 A
2980 Kokkedal

Telefon: